مجتمع مسکونی آسمان 15 کوی مهر مهرشهر کرج

گزارش پیشرفت پروژه آسمان 15

اجرای سقف هفتم سازه‌ای بلوک جنوبی
اجرای سقف ششم سازه‌ای بلوک شمالی
اتمام تیغه‌چینی همکف هر دو بلوک
اتمام تیغه‌چینی طبقه اول بلوک شمالی
اجرای ۵۰ درصد تیغه چینی طبقه اول بلوک جنوبی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان